Περιβάλλον – Ενέργεια

ΣΤΟΧΟΣ: Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΗΜΟ

ΜΕΤΡΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

·Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για τους φυσικούς πόρους της πόλης του Ηρακλείου και της ανάγκης προστασίας τους.

·Καταγραφή Περιβαλλοντικών Ομάδων με σκοπό την ενημέρωση τους για δράσεις του Δήμου και την ανταλλαγή απόψεων για περιβαλλοντικά θέμα που αφορούν την πόλη του Ηρακλείου. 

·Υλοποίηση έργων προστασίας του παραλιακού μετώπου από τη διάβρωση.

· Ανάδειξη και προστασία περιοχών με υψηλή αξία βιοποικιλότητας.

2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

·Ανάπλαση και φροντίδα ανοικτών χώρων πρασίνου με σκοπό τη δημιουργία δικτύου πράσινων χώρων στις γειτονιές του δήμου Ηρακλείου.

·Αγορά αστικού εξοπλισμού για τους υπάρχοντες χώρους πρασίνου και δημιουργία ασφαλών παιδικών χαρών.

·Προώθηση της δημιουργίας πράσινων δωμάτων (στεγών) σε δημοτικά κτήρια με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την προώθηση δράσεων κατά της κλιματικής αλλαγής.

·Διαγωνισμοί για κήπους και μπαλκόνια σε κάθε γειτονιά, με σκοπό την προώθηση του πρασίνου στην πόλη του Ηρακλείου.

·Διαμόρφωση χώρων πρασίνου σε όλα τα σχολεία της πόλης με τη συμμετοχή των περιβαλλοντικών ομάδων κάθε σχολείου με σκοπό την εκπαίδευση των μαθητών για την προστασία του περιβάλλοντος.

·Ολοκλήρωση μελετών και εκτέλεση εργασιών στους ήδη χαρακτηρισμένους χώρος πρασίνου. 

3. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

·Ενεργειακή αναβάθμιση κτηριακού αποθέματος του Δήμου Ηρακλείου (Δημοτικά Κτήρια, Σχολεία κ.α.)

·Ολοκλήρωση καταγραφής και επικοινωνίας προς την Ε.Ε. των ολοκληρωμένων δράσεων του Σχεδίου Δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια που απορρέουν από τη συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στο «Σύμφωνο των Δημάρχων».

·Μείωση δημοτικών τελών για δύο χρόνια,  σε ξενοδοχεία που θα προβούν σε δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κτηριακού τους αποθέματος και καταφέρουν να ανεβούν δύο βαθμίδες στην ενεργειακή κλίμακα.

·Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  σε Δημοτικά Κτήρια

·Δράσεις εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης νερού

·Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης πολιτών και επισκεπτών του Δήμου Ηρακλείου

·Προώθηση βιώσιμης κινητικότητας

·Βελτίωση οδικού δικτύου στον αστικό και αγροτικό ιστό.

·Βελτίωση και προώθηση της δημόσιας συγκοινωνίας για την ασφαλή μεταφορά πολιτών και επισκεπτών.

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

·Μείωση και διαλογή απορριμμάτων στην πηγή.

·Αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών προς όφελος του Δήμου

·Ανάπτυξη και προώθηση δράσεων κυκλικής οικονομίας

·Δράσεις ευαισθητοποίησης μαθητών για την ανακύκλωση

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

·Δημιουργία ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού σχεδίου πρόληψης, συντονισμού και δράσεων πολιτικής προστασίας προσαρμοσμένο στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του δήμου Ηρακλείου

·Δημιουργία/επικαιροποίηση ενός αποτελεσματικού συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών

· Πλήρης και λειτουργικός προσδιορισμός ρόλων, αρμοδιοτήτων και δράσεων εμπλεκόμενων φορέων

·Αναβάθμιση του κέντρου επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας

·Δημιουργία μιας ομάδας δράσης με τους εμπλεκόμενους φορείς για συντονισμό όλων των επιμέρους ενεργειών – δημιουργία ενός σχεδίου λειτουργικού και άμεσα αξιοποιήσιμου και εκτελέσιμου

 

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

·Εντατικοποίηση παρεμβάσεων  που απαιτούνται σύμφωνα με το σχέδιο «Ξενοκράτης» και των επιμέρους σχεδίων του δήμου που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στη μείωση των κινδύνων και των συνεπειών τους.

 

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ

·Συντήρηση και αγορά απαραίτητου εξοπλισμού

·Σύνταξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διενέργεια ασκήσεων στελεχών, εθελοντών και γενικού πληθυσμού

·Αύξηση και βελτίωση της κατάστασης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας

·Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γενικού πληθυσμού

8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

·Υποστήριξη και ουσιαστική συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες Π.Π.

·Δημιουργία μίας δομής Π.Π.:

     I.Στέγαση εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας

     II.Ενεργοποίηση και συντονισμός εθελοντικής ομάδας δήμου Ηρακλείου

     III.Επικαιροποίηση μητρώου εθελοντών κατάλληλα εκπαιδευμένων για θέματα πολιτικής προστασίας

     IV.Κέντρο Πληροφόρησης και Ενημέρωσης για θέματα Π.Π.

 

 

Copyright © 2019 Ηράκλειο για Όλους