Παιδεία – Δια Βίου Μάθηση

ΜΕΤΡΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

1.Προώθηση της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων με στόχο τη διάδοση της γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων

·  Σύνταξη μελέτης επιμορφωτικών αναγκών δημοτών Ηρακλείου (ουσιαστική διάγνωση αναγκών των δημοτών)

·  Υλοποίηση προγραμμάτων τοπικού ενδιαφέροντος

·  Δημιουργία δημοτικής επιτροπής για τη Δια Βίου Μάθηση

·  Αξιοποίηση δικτύου εθελοντών και ενεργή συμμετοχή τους στις δράσεις

·  Αναβάθμιση και αξιοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού για τη ΔΒΜ που εκπονήθηκε στο Δήμο Ηρακλείου το 2016

·   Σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΕΒΙΜ, υλοποίηση έργου «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ηρακλείου»

·  Δημιουργία δικτύου φορέων και συνεργασία για υλοποίηση δράσεων από κοινού (Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Συνδικαλιστικοί φορείς, ευρωπαϊκοί και διεθνής οργανισμοί κτλ.)

·  Δράσεις ενθάρρυνσης συμμετοχής στη Δια Βίου Μάθηση ατόμων που το έχουν περισσότερη ανάγκη (μείωση αριθμού ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο προσόντων – στοχευμένες δράσεις)

·  Δημιουργία κέντρων μελέτης σε κατάλληλα διαμορφωμένους δημοτικούς χώρους με ελεύθερη πρόσβαση στο ίντερνετ σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα.  

2.Υλοποίηση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης μέσω Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

·  Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων με θεματικές ενότητες:

·  Σύνδεση εκπαίδευσης με την τοπική οικονομία

·  Σχολές Γονέων

·  Οικονομία –Επιχειρηματικότητα

·  Ποιότητα Ζωής

·  Νέες Τεχνολογίες

·  Γλώσσα και Επικοινωνία

·  Κοινωνικές Δεξιότητες

·  Πολιτισμός και Τέχνη

·  Ενεργός Πολίτης

·   

3.Βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων (γραμματισμού, αριθμητισμού, ψηφιακών ικανοτήτων)

·  Επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση

·  δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης δημοτών για προώθηση αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία

·  εκπαιδευτικά προγράμματα για την απόκτηση ή αναβάθμιση βασικών δεξιοτήτων γραμματισμού, αριθμητισμού, ψηφιακών ικανοτήτων

4.Τμήμα Παιδείας

·  συνεχής και ανοιχτός διάλογος με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για την καταγραφή αναγκών στις σχολικές μονάδες σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του δήμου και άμεση παρέμβαση για αποκατάσταση προβλημάτων και αναβάθμιση σχολικών υποδομών

·  Δημιουργία δικτύου «Ανοιχτών Σχολείων» για υλοποίηση δράσεων κοινής ωφελείας για το σύνολο των δημοτών

·  Αναβάθμιση κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών

·  Προγράμματα και δράσεις για την υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ενδεικτικά: ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού, πρόγραμμα «Γνωρίζω τα επαγγέλματα»,  δράσεις ενημέρωσης για την επιχειρηματικότητα, ευαισθητοποίηση ως προς το ρόλο του ενεργού πολίτη, δράσεις αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου)

·  Δράσεις εκπαίδευσης εκπαιδευτικών

Copyright © 2019 Ηράκλειο για Όλους