Επιχειρηματικότητα – Εργασία

ΣΤΟΧΟΣ: Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΤΡΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

1.Στήριξη της επιχειρηματικότητας

·  Δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, εμπορικών ενώσεων, επιμελητηρίων, τοπικών αρχών και του ΟΑΕΔ

·  Περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου του Δημοσκοπίου ως κέντρο πληροφόρησης επιχειρήσεων, ατόμων που επιθυμούν να εμπλακούν στην επιχειρηματικότητα, στήριξη νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων κ.α.

·  Μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα δημοτικών τελών

·  Εκπαιδευτικά και Επιμορφωτικά Προγράμματα για επιχειρηματίες

·  Δράσεις πληροφόρησης για νέες μορφές επιχειρείν όπως η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

2.Πιλοτική Δημιουργία ενός τοπικού «ΟΑΕΔ»

·  συγκρότησης ενός δικτύου συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε συνεργασία με φορείς (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΕΒΕ, ΕΑΠ, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κτλ)

·  Δημιουργία μητρώου ανέργων –σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ- και εξατομικευμένες δράσεις για τους άνεργους δημότες του Ηρακλείου

·  Δημιουργία ενός κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης ανέργων και ατόμων γενικά που επιθυμούν την αλλαγή στην επαγγελματική τους κατάσταση

·  Επαγγελματική Συμβουλευτική μέσω εξ ατομικευμένης υποστήριξης και ομαδικών εργαστηρίων,  σχετικά με τον σχεδιασμό επαγγελματικής σταδιοδρομίας, τεχνικές αναζήτησης εργασίας, ανάπτυξη επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

·  Εκπαίδευση, κατάρτιση και καθοδήγηση ατόμων που επιθυμούν να ασχοληθούν με το επιχειρείν (ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟ)

·  Ενδυνάμωση ατόμων για αυτονομία και ανεξαρτητοποίηση

·  Δικτύωση μεταξύ ατόμων που αναζητούν εργασία και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Ηρακλείου (δράσεις για μείωση του χάσματος μεταξύ των δεξιοτήτων που ζητούν οι επιχειρήσεις και αυτών που διαθέτουν τα  άτομα)

·  Δράσεις ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ατόμων που ανήκουν στις ΕΚΟ, για την αξία του ανθρωπίνου δυναμικού συνολικά.

·  Ενθάρρυνση και ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ εργοδοτών, κοινωνικών εταίρων, υπηρεσιών απασχόλησης, δημόσιων αρχών, κοινωνικών υπηρεσιών και παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης για την παροχή υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των εγγεγραμμένων ανέργων

Copyright © 2019 Ηράκλειο για Όλους